Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10/30 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.09/30 zo dňa 13.10.2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s. 15.12.2015
09/30 Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298m2 od Istrochem Reality, a.s. 13.10.2015
08/30 Rôzne
R2 - Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa - mestskú časť Bratislava Nové Mesto v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019
25.06.2019
07/30 Návrh na vstup mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta 24.11.2015
02/30 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti Spoločenského domu „Vernosť“ a parc. č. 13528 17.02.2015
01/30 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu “Vernosť“ a parc. č. 13528 03.02.2015
26/29 Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018 12.06.2018
24/29 Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021 10.04.2018
22/29 Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 12.12.2017
19/29 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479 13.06.2017
19/29 Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2017 v zmysle "Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM" schváleného dňa 16.06.2011 poslancom MZ, členom odborníkom K-MZ a zapisovateľom odborných K-MK MČ B-NM (na stôl) 28.11.2017
16/29 Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2016 za kontrolované obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na odstránenie zistených nedostatkov 16.12.2016
13/29 Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014 14.06.2016
13/29 Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2017 29.11.2016
12/29 Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt "Pomoc na ul. Trnavskom mýte" 26.04.2016
10/29 Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov č.72/2014 MČ BA NM 15.12.2015
09/29 Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891 13.10.2015
08/29 Rôzne
R1 - Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu a zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019 
25.06.2019
07/29 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. 12932/28, parc.č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava 24.11.2015
02/29 Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 17.02.2015
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »