Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10/31 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža joga Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51, IČO: 308 472 57 15.12.2015
09/31 Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11276/20 a parc. č.11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 13.10.2015
08/31.1 Rôzne 
32.1 - Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny "ZA ĎALŠIE VYUŽITIE KONKY" (poslanecký návrh) R32.2 - Pravidelné informovanie o: - príprave, zadaní, projektovej a inžinierskej príprave - priebehu realizácie investičných akcií MČ na zasadnutiach príslušných komisií MZ (poslanecký návrh) 
25.06.2019
08/31.2 Rôzne 
32.2 - Pravidelné informovanie o: - príprave, zadaní, projektovej a inžinierskej príprave - priebehu realizácie investičných akcií MČ na zasadnutiach príslušných komisií MZ (poslanecký návrh) 
25.06.2019
08/31.3 Rôzne 
R32.3 - Vypracovanie koncepcie rozvoja EKO-podniku VPS (poslanecký návrh) 
25.06.2019
08/31.4 Rôzne
R32.4 - Stretnutie s predstaviteľmi BSK, hlavného mesta a MČ (poslanecký návrh)
25.06.2019
07/31 Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“ 24.11.2015
02/31 Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 17.02.2015
01/31 Návrh členov Komisie pre činnosť EKO - podniku VPS (ústny poslanecký návrh) 03.02.2015
26/30 Informácia – Budova Vernosť 12.06.2018
24/30 Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2018 10.04.2018
22/30 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6647/60, v katastrálnom území Vinohrady, pre Pavla Kanisa, Zuzanu Kanisovú a Martina Kanisa, všetci bytom Suchá 27, Bratislava 12.12.2017
19/30 Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové výdavky z uznesenia č. 16/07 MZ MČ B-NM zo 16.12.2017 13.06.2017
19/30.1 Rôzne
1. Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a č. 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. 
28.11.2017
19/30.2 Rôzne
2. Návrh na zverenie pozemku "Revitalizácia parku Sadová" do správy príspevkovej organizácie EKO- podnik VPS
28.11.2017
16/30 Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 16.12.2016
15/30 Interpelácie 16.12.2016
13/30 Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014 14.06.2016
13/30 Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2016 v zmysle "Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM" schváleného dňa 16.06.2011 poslancom MZ, členom odborníkom K-MZ a zapisovateľom odborných K-MK MČ B-NM (na stôl) 29.11.2016
12/30 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáži trate 26.04.2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »