Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
19/32 Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 - klub pre deti a mládež 13.06.2017
16/32.1 Rôzne 16.12.2016
16/32.2 Rôzne 16.12.2016
16/32.3 Rôzne 16.12.2016
13/32 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Bicyklová Bratislava – projekt „vzdelávací a osvetový systém“ 14.06.2016
13/32 R2 - Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 29.11.2016
12/32 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ VAGUS – Projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ 26.04.2016
10/32 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Učebne č.5 v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97,postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydliskom Bilikova 9, Bratislava, 841 01 Bratislava. 15.12.2015
09/32 Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave 13.10.2015
07/32 Návrh na vyplatenie odmien v zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM, schváleného dňa 16.6.2011 ( na stôl) 24.11.2015
02/32 Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11360/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú. Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Jany Volochovej 17.02.2015
26/31 Návrh na zverenie správy k hnuteľným veciam Základnej škole s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave 12.06.2018
24/31 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 10.04.2018
22/31 Informácia o výsledku kontroly Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 12.12.2017
19/31 Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru na ul. J.C. Hronského č. 16 v Bratislave pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o. 13.06.2017
16/31 Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Horná Mlynská dolina 16.12.2016
15/31 Rôzne 16.12.2016
13/31 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV BARDOŠOVÁ 12 – projekt „oprava kaverny pod chodníkom“ 14.06.2016
13/31 R1 - Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr. Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava 29.11.2016
12/31 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO – Projekt „Sme tu spolu“ 26.04.2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »