Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/35 Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Odborárska 17.02.2015
24/34 Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 10.04.2018
22/34 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018 12.12.2017
19/34 Žiadosť o poskytnutie dotácie ZLATÝ KĽÚČIK n.f.– na projekt “Zlepšenie podmienok starostlivosti o choré deti, ktorých stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava” 13.06.2017
13/34 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ MLADÁ ZÓNA KOLIBA– projekt „mladá zóna koliba“ 14.06.2016
12/34 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMARČAN – Projekt „Aktívny Kramarčan“ 26.04.2016
10/34 Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave 15.12.2015
09/34 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816 13.10.2015
02/34 Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Sibírska 17.02.2015
24/33 Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 10.04.2018
22/33 Žiadosť o poskytnutie dotácie Domov sv. Jána z Boha - na projekt teplé jedlo a osobná hygiena ľudí bez domova 12.12.2017
19/33 Žiadosť o poskytnutie dotácie SLOBODNÝ BAJKER OZ– na projekt “Vybudovanie novej verejnej cyklistickej zjazdovej trate Kameňák a oprava, údržba tratí Rohatka, Blue Trail, Driver8 v Bikeparku Koliba” 13.06.2017
13/33 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ NOVOMESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 1922 BRATISLAVA– projekt „rozšírenie a osvetlenie ihriska“ 14.06.2016
13/33 R3 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ 29.11.2016
12/33 Žiadosť o poskytnutie dotácie KRESŤANIA V MESTE – Projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie ĽbD“ 26.04.2016
10/33 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 , parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 , ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta 15.12.2015
09/33 Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 7082,06 € spolu s prísl. U dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 831 04 Bratislava 13.10.2015
02/33 Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., so sídlom Hybešova č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO: 35694777 17.02.2015
24/32 Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 10.04.2018
22/32 Žiadosť o poskytnutie dotácie Únia vietnamských žien na Slovensku 12.12.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »