Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/37 Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy Pionierska č. 12/A, Bratislava 17.02.2015
24/36 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky 10.04.2018
22/36.1 Rôzne
1. Návrh na odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy spoločnosti JMCB, s.r.o. so sídlom Mojmírova 867/34, 900 26 Slovenský Grob 
12.12.2017
22/36.2 Rôzne 
2. Návrh na zmenu uznesenia č. 10/19 zo dňa 15. decembra 2015 (schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. so sídlom Hálkova 11 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
12.12.2017
22/36.3 Rôzne
 3. Zapracovanie pripomienok do Komunitného plánu sociálnych služieb (poslanecký návrh v bode Rôzne) 
12.12.2017
22/36.4 Rôzne
4. Odvolanie členov Komisie finančnej pre správu a nakladanie s majetkom obce (poslanecký návrh v bode Rôzne) 
12.12.2017
22/36.5 Rôzne
5. Získanie podkladov zo škôl a škôlok ohľadom technických nárokov na prevádzku (poslanecký návrh v bode Rôzne)
12.12.2017
19/36 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ LOVEC BIKE TEAM – na projekt “ Činnosť a prevádzkovanie klubu ” 13.06.2017
13/36 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DOMOV SV. JÁNA ZBOHA n.o.– projekt „jedno teplé jedlo denne“ 14.06.2016
12/36 Žiadosť o poskytnutie dotácie RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK – Projekt „Zvedavé deti“ 26.04.2016
10/36 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. 12932/28, parc.č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova č. 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom Tranovského 47 Bratislava 15.12.2015
09/36 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016 13.10.2015
02/36 Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Cádrova 17.02.2015
24/35 Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2018 10.04.2018
22/35 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013 12.12.2017
19/35 Žiadosť o poskytnutie dotácie NADÁCIA CVERNOVKA– na projekt “Kultúrny program v komunitnej knižnici Kreatívneho Centra” 13.06.2017
13/35 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ MLADÁ ZÓNA KOLIBA– projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“ 14.06.2016
12/35 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ JEŽKOVE OČI – Projekt „Cyklodielňa 2016“ 26.04.2016
10/35 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 15.12.2015
09/35 Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2015 13.10.2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »