Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
19/26 Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018 13.06.2017
19/26 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6647/60, v katastrálnom území Vinohrady, pre Pavla Kanisa, Zuzanu Kanisovú a Martina Kanisa, všetci bytom Suchá 27, Bratislava 28.11.2017
18/26 Žiadosť o poskytnutie dotácie PRE-UM – Malé múzeum kognitívnych ilúzií 11.04.2017
16/26 Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave) 16.12.2016
15/26 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
13/26 Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova 43 do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Knižnica Bratislava-Nové Mesto 14.06.2016
13/26 Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave) 29.11.2016
12/26 Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 26.04.2016
12/26 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto 25.10.2016
10/26 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 15.12.2015
10/26 Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15.4.2014 24.05.2016
09/26 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady: - parc. č. 5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej - parc. č. 5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku - parc. č. 5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej - parc. č. 5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa - parc. č. 5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej 13.10.2015
08/26 Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka 25.06.2019
07/26 Rôzne - Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 16.06.2015
07/26 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul.Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 24.11.2015
05/26 Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k novému zneniu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí 29.09.2015
02/26 Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č. 28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska/Šuňavcová a lokalite ul. Pionierska /Kyjevská/Legerského, pre verejno-prospešné účely, od prenajímateľa Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 17.02.2015
01/26 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 03.02.2015
27/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-podniku VPS 11.09.2018
26/25 Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m² zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej 12.06.2018
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »