Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
19/39 Návrh Dodatku č. 1 Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 13.06.2017
13/39 Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 14.06.2016
12/39 Žiadosť o poskytnutie dotácie VAGUS, o.z. – Projekt „Prácou do života“ 26.04.2016
10/39 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č.87 15.12.2015
02/39 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 17.02.2015
24/38 Rôzne Obstaranie územného plánu zóny – areál nemocnice na Kramároch (územie pozdĺž Stromovej a Limbovej ulice smerom na Opavská) Poslanecký návrh 10.04.2018
19/38 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ RASTIEME SPOLU – na projekt “ Zdravý jarmok ” 13.06.2017
13/38 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre MOONLIGHT CAMP– projekt „Penzión STRED EURÓPY“ 14.06.2016
12/38 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO – Projekt „Spolu pre komunitu 2“ 26.04.2016
10/38 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskych priestorov č.222 na 2.poschodí a č.223 na 2.poschodí administratívnej budovy súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č.15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 15.12.2015
09/38.1 Rôzne 13.10.2015
09/38.2 Rôzne 13.10.2015
09/38.3 Rôzne 13.10.2015
02/38 Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy organizácie EKO-podnik VPS č. 2508/2014 MČ B-NM 17.02.2015
24/37 Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky 10.04.2018
19/37 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ MOONLIGHT CAMP – na projekt “Tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia” 13.06.2017
13/37 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ STOPA SLOVENSKO.– projekt „spolu pre komunitu 2“ 14.06.2016
12/37 Žiadosť o poskytnutie dotácie DEPAUL SLOVENSKO, NO – Projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“ 26.04.2016
10/37 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava 15.12.2015
09/37 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 13.10.2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »