Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/45 R - Zverejnenie na www stránke MČ B-NM všetkých dostupných kontaktov a čísiel dverí na všetkých pracovníkov (poslanecký návrh) 17.02.2015
02/44 R - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 17.02.2015
12/43.1 Rôzne: Rokovací poriadok MZ - doplnenie Návrh poslanca - Ing. Libor Gašpierik 24.05.2016
12/43.2 Rôzne: Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 Písomný návrh - Mgr. Rudolf Kusý 24.05.2016
02/43 Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale bytom ul. Riazanská č. 56, Bratislava 17.02.2015
12/42 Interpelácie 24.05.2016
02/42 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o. 17.02.2015
19/41.1 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
19/41.2 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
19/41.3 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
19/41.4 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
19/41.5 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
19/41.6 Rôzne 1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode 2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.06.2017
12/41 Vystúpenie občanov 24.05.2016
10/41 Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto 15.12.2015
02/41 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností 17.02.2015
19/40 Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu Farkašovú 13.06.2017
12/40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č......./2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 26.04.2016
10/40 Návrh na vstup mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta 15.12.2015
02/40 Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 17.02.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »