10. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 15. decembra 2015, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Pozvánka [51.32 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016 - 2018

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky obcí v roku 2016.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 12. 12.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na 1.polrok 2016

 13. 13.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova

 14. 14.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10

 15. 15.Správa z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.12.2014, vrátane usporiadania rozdielov

 16. 16.Správa z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Správa z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby a investícií MÚ B-NM, zameranej na kontrolu zákonnosti verejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná prípojka MČ Letná“ a kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov pri je realizácii

 18. 18.Správa z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu

 19. 19.Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 20. 20.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 21. 21.Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti “Komunitné centrum Ovručská“

 22. 22.Návrh na zrušenie uznesení, ktorými bol schválený Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 23. 23.Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 24.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady

 25. 25.Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Hlas Nového mesta

  Materiály
 26. 26.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016

 27. 27.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

  Materiály
 28. 28.Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy - mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava

 29. 29.Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov č.72/2014 MČ BA NM

 30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.09/30 zo dňa 13.10.2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s.

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža joga Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51, IČO: 308 472 57

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Učebne č.5 v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97,postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydliskom Bilikova 9, Bratislava, 841 01 Bratislava.

 33. 33.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 , parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 , ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

 34. 34.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 35. 35.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 36. 36.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. 12932/28, parc.č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova č. 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom Tranovského 47 Bratislava

 37. 37.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálneho územia Mové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891

 38. 38.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 39. 39.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskych priestorov č.222 na 2.poschodí a č.223 na 2.poschodí administratívnej budovy súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č.15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

 40. 40.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č.87

 41. 41.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta

 42. 42.Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto

 43. 43.Informácia - Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.10.2015

  Materiály
 44. 44.Informácia o kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 45. 45.Informácia o odbornom stanovisku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 46. 46.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 01.07.2015 do 01.10.2015

 47. 47.Vystúpenie občanov

 48. 48.Interpelácie

 49. 49.Rôzne

 50. 50.Záver