10. zasadnutie - Komisia sociálnych vecí a bývania

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3, v Bratislave

 4. 4.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. Č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08. 12. 2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

 5. 5.Návrh na schválenie Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 6. 6.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady.

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 – 2018

 8. 8.VZN MČ BNM č. .../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a na žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh VZN MČ BNM č..../2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 10. 10.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016

 11. 11.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 12. 12.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta

 13. 13.Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“

 14. 14.Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

 15. 15.Rokovací poriadok Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 18. 18.Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby a investícii, vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov

 19. 19.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2015

 20. 20.Rôzne