1. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 19. decembra 2014, 14:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Pozvánka [40.37 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce (ústna správa)

 3. 3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Príhovor starostu

 5. 5.Schválenie overovateľov záznamu a uznesení

 6. 6.Schválenie programu rokovania

 7. 7.Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

 8. 8.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plánu sobášnych obradov na rok 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 9. 9.Návrh na spôsob hlasovania

 10. 10.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 11. 11.Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh za zriadenie stálych odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 17. 17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 18. 18.R - Návrh na voľbu tajomníka miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

  Materiály
 19. 19.Záver