1. zasadnutie - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

 1. 1.Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 2. 2.Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 3. 3.Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 4. 4.Návrh termínu a technicko–organizačného zabezpečenia školenia poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015

 6. 6.Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018

 7. 7.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 8. 8.Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád

 9. 9.Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností

 11. 11.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2015

 12. 12.Návrh investičných akcií Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015

 13. 13.Rôzne