1. zasadnutie - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku